Medezeggenschapsraad (MR)

Wie hebben er zitting in de MR van de Pius X?

De ouders worden vertegenwoordigd door:
Mevr. Karen Bruggeman & mevr. Christie Hendrixen.

Namens de leerkrachten hebben zitting in de MR:
Mevr. Sanne Wormskamp & dhr. Tom Berentsen.

Waar houdt de MR zich o.a. mee bezig?

De MR houdt zich in grote lijnen bezig met het "beleid" t.a.v. de school. Enkele, voor u als ouder van belang zijnde beleidszaken zijn:

  • veranderingen t.a.v. de doelstellingen van de school
  • vaststelling schoolplan    
  • beëindiging, inkrimping of uitbreiding van de school
  • fundamentele wijziging in de organisatie van de school
  • bespreken van het formatieplan
  • bespreken van de inhoud van de schoolgids

Het betreft hier schoolspecifieke zaken. Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouderleden en zij koppelen terug naar de MR'en van de diverse scholen.

De MR kent zowel advies- als instemmingsrecht. De directie luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze argumenten wegen zwaar in het uiteindelijke besluit.

Door actief te zijn in de MR kunnen ouders (samen met het schoolteam) het beleid van de school mede vorm geven.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT