Jaarverslag MR PiusX 2022/2023

De samenstelling van de MR 

Tom Berentsen – voorzitter – personeelsgeleding (vanaf 2022/2023) 
Sanne Wormskamp – algemeen lid – personeelsgeleding (vanaf 2022/2023) 
Christie Hendrixen – algemeen lid – oudergeleding (vanaf 2021/2022) 
Karen Bruggeman – secretaris/notulist – oudergeleding (vanaf 2022/2023) 
Aanspreekpunt vanuit de GMR: Judith Vriezen-Trip 

De behandelde onderwerpen 

Oktober 2022 

De schoolgids 22/23 wordt goedgekeurd en ondertekend. De basiscursus MR wordt besproken en er worden afspraken gemaakt met de aanbieder. Contacpersoon vanuit GMR sluit aan en geeft uitleg over wat er van de MR verwacht wordt. Protocol Corona wordt besproken en toegelicht door directie. Speerpunt is het opstellen van een jaarplanning, zodat er een leidraad is voor bespreekpunten.  

November 2022 

Basistraining MR (zie gevolgde scholing) 

November 2022 

De cursus heeft indruk gemaakt. We stellen als doel niet alles tegelijk te willen oppakken. Contactpersoon GMR wordt gevraagd om nog eens aan te sluiten en ons wat meer wegwijs te maken in de gang van zaken. We denken na over visie. Het schoolplan komt ter sprake eens door te lezen zodat dit geëvalueerd kan worden aan het eind van het schooljaar. Het activiteitenplan heeft onze aandacht.  

16-01-2023 

De bekostiging, NPO gelden en formatie worden besproken, hier komt een vervolg op in de volgende vergadering. Verder wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de MR map. Medezeggenschapsstatuut, huishoudelijk reglement, besluitvorming, jaarplanning en speerpunten worden in de grondverf gezet. Ook is er aandacht voor missie en visie.  

13-03-2023 

Prioriteit ligt nu ergens anders; zoeken naar een nieuwe directeur i.v.m. vertrek van huidige directrice. Tom (vanuit het team) en Karen (vanuit de oudergeleding) nemen plaats in de sollicitatiecommissie die is opgesteld. Deze bestaat uit teamleden en oudergeleding van de MR van alle drie de scholen.  

April 2023 

Meedenken in het opstellen van een vacature. Lezen van sollicitatiebrieven en maken van een selectie. Daarnaast bij de sollicitatiegesprekken zitten die in twee rondes plaats vonden. Uiteindelijk is Marvin Philipsen benoemd als meerscholendirecteur. Samen met Marvin gaan we verder bouwen aan een goede MR.  

Juni 2023 

Etentje om ons eerste jaar als MR te vieren. We hebben al veel bereikt en kunnen vanuit hier verder in schooljaar 2023/2024.  

* Het overleg met het bestuur en de achterban 

(G)MR avond voor alle MR leden van stichting Essentius op 24 maart 2023. Tijdens deze avond stond ‘elkaar ontmoeten’ centraal en gingen we uiteen om ervaringen uit te wisselen en speerpunten te delen. Deze avond werd geleid door Richard Eising van CNV.  

Voor de achterban is geen bijeenkomst georganiseerd. Prioriteit lag bij het uitzetten van lijnen en missie/visie.  

De gevolgde scholing 

Basistraining MR van CNV is op 24-11-2022 gevolgd samen met MR Megchelen onder leiding van Richard Eising. Tijdens deze cursus werden de volgende zaken opgehelderd: Wat is een (G)MR, de rol en posities, wettelijke kaders en documenten, bevoegdheden en faciliteiten van/voor de (G)MR.  

In 2023/2024 is een vervolg wenselijk.  

Functioneren van de MR 

De focus heeft dit schooljaar gelegen op het uitzetten van lijnen, bepalen van missie en visie en het oriënteren op wat er allemaal wordt verwacht van een MR. Hier zijn we een heel eind mee gekomen. Ons doel was stap voor stap zaken op te pakken waarbij het activiteitenplan en de jaarplanning veel aandacht kregen. Begin volgend schooljaar gaan we deze evalueren en uitbouwen tijdens de vervolgopleiding MR aan Zet. Zoals gezegd werden de prioriteiten bijgesteld bij het vertrek van de directrice, maar uiteindelijk hebben we mooie stappen gezet dit eerste jaar.  

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT